Керівник, управлінець і конфлікт

Материалы » Керівник, управлінець і конфлікт

Тому ми й ставимо перед собою завдання вивчати конфлікти, пізнавати їхні причини, суть, динаміку та знаходити шляхи, форми, методи попередження й розв'язання конфліктів у системі управлінських відносин та управлінських рішень. Такою повинна бути думка керівника, управлінця будь-якого рангу.

У системі політико-управлінської діяльності до чуток слід прислуховуватись, але оцінювати з позицій "здорового глузду". Проілюструємо цей феномен з позицій оцінки через "чутки" про ефективність кар'єри управлінця, керівника підрозділу тощо. Підлеглі, члени колективу завжди спостерігають за своїми керівниками самостійно й оцінюють їхні дії теж через "чутки".

У демократичному суспільстві всі мають працювати в межах правового поля й набувати певного рівня правової культури, інакше це призводить до конфліктних ситуацій. На етапі державотворення в Україні закони ще непродумані відповідно до потреб сьогодення, через що і спостерігається значна кількість правопорушень. Вони викликані як суб'єктивними, так і об'єктивними чинниками. Керівник колективу повинен бути сам законослухняним і мати відповідний рівень правової культури залежно від профілю установи, якою керує.

Відповідальність підлеглого обмежується переважно відповідальністю за свої дії. Це так звана виконавча відповідальність. На керівникові лежить управлінська відповідальність (визначення пріоритетів діяльності, розробка планів роботи, прийняття рішень, розподіл доручень (завдань), контроль виконання, отримання кінцевого результату праці).

Тому висновок такий: кожен керівник, управлінець повинен думати і прораховувати перед прийняттям рішення; керівник не має права виконувати роботу за підлеглих; керівник несе особисту відповідальність за прийняття неефективних, шкідливих рішень.


Факторы, влияющие на изменение оценок
Изучение оценочной функции психики является одним из перспективных направлений общей психологии. Процесс оценивания сопровождает нас во всех видах деятельности, которую мы совершаем. При этом кроме оценок, участвующих в регуляции жизнедеятельности, существуют оценки, являющиеся продуктом трудовой деятельности и оценки, включенные как не ...

Понятие о способностях и их общая характеристика
В настоящее время сложилось три подхода к понимаю способностей человека. В первом случае, под способностями понимали совокупность всевозможных психических процессов и состояний. С точки зрения второго подхода, который сложился в психологии XVIII-XIX вв., способности – это высокий уровень развития общих и специальных знаний, умений и нав ...

Фотография как репрезентация личности
Проблема взаимосвязи внешнего и внутреннего, телесного и духовного существует с самых древних времен. Особенности психики человека и строения его организма обуславливают огромный познавательный интерес, направленный на изучение собственного тела. С одной стороны, осознание себя как тела составляет фундаментальное отличие человека от жив ...